Termini sulle privacy και condizioni di Travel-Chwego.com

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις

Έλλειψη πρόνοιας για εύκολη επίσκεψη και ενημέρωση σχετικά με το χρόνο και τη διευκόλυνση. Il nostro sito è stato realizzato attentamente in pingingue ανά essere di più facile fruibilità per chiunque. Sono state useizzate tecniche per سہولتare i pagamenti grazie a sofisticati plugin che assicurano la sicurezza di pagamento.

 

Ανά τελετή εμπλουτισμένων εικόνων, προσωρινό σόου απίστευτο brevi e si punta in breve tempo ad avere un chat 24h. Η nostro sito punta ad essere una vera e propria community and perciò ogni richiesta ed esigenza viene presa in thinkazione e analizzata attentamente.

 

Proprio per rispettare il concetto di community e per avere la massima trasparenza riguardante la veridicità delle valutazioni e dei giudizi dei clienti che hanno effettivamente usufruito del servizio ogni recensione sarà non censurata (ένα meno che vada contro i canoni del buon conton Iononi che verranno appositamente μέτρια).

 

 

 

Εισαγωγή

Όροι και προϋποθέσεις διαδοχικές τροποποιήσεις για την εκδήλωση ενός τραμμίτη και νοσοκομείου. Accedendo / visitando / utilizzando e / o effettuando una prenotazione accetti i termini e le condizioni διευκρινίζει την αβεντόλη.

 

Φιλοσοφία για την εξυπηρέτηση του προσωπικού προσωπικού προσωπικού δεδομένων για τον οδηγό turistiche è stato redatto differentemente in modo da Governare i rapporti komersiali con queste, e ogni guida in modo professionale si interfaccia allo stesso Travel-Chwego.com nel rendere usufruibile e di buon gradimento al cliente finale il proprio servizio tramite Travel-Chwego.com.

 

Con Travel-Chwego.com, noi, nostro / i ci riferiamo a Travel-Chwego.com, sito di proprietà unica di Chwego Srl, ogni volta che si nomina Travel-Chwego.com si fa riferimento alla proprità da parte dell'azienda del σιτο.

 

 

Cos'è Travel-Chwego.com

 Travel-Chwego.com di Chwego Srl è una società a responsabilità limata soggetta alle leggi italiane e con sede legale στη Via del Grano 43, Roma, Italia. Ταυτόχρονα, ταυτοποιούνται ταυτοχρόνως ταυτοχρόνως, στο Chwego Srl e ne ha il pieno Controllo di ogni sua funzione. Ανά περιήγηση στο viaggi si intende il servizio prenotabile ed accistabile μέσω διαδικτύου τραμ il nostro sito con metodo di pagamento سہولتato e guide οδηγός διαπιστευτής con licenza valida.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 Tramite Travel-Chwego.com mettiamo a disposizione la possibilità di prenotare un tour di viaggi con una guida turistica qualificata e di pagarlo in maniera facilityata. Con l'utilizzo del servizio di prenotazione si instaurerà un rapporto contrattuale vincolante in termini legali con la guida turistica. Con la suddetta prenotazione Travel-Chwego.com farà esclusivamente da intermediario tra te la la guida turistica trasferendo alla stessa i dettagli di prenotazione e inviando a te una mail di conferma. Travel-Chwego.com non vende / offre nessun servizio turistico.

 

Sul nostro sito sono presenti tutti i dati a noi forniti dalle guide turistiche ea tutte queste è fornito un accesso extranet del quale sono totalmente responsabili. Seppur seguito con attenzione il nostro sito non può essere esente da errori che siano e manifesti che di battitura, per cui essendo difficile mantenere correctzza, completezza e correttezza non possiamo essere ritenuti responsabili di qualsiasi errore (battitura, interruzione del servizre / falsa o un mancato recapito).

 

Τιμολόγιο και εφοδιασμός visualizzabili sul nostro sito sono di completa responsabilità della guida turistica. Ημερομηνία μη εμπορικής φύσης ή εμπορικής εξυπηρέτησης ή sostenere alcuna guida turistica per qualità o livello di servizio, (κ.λπ.). Επιστροφή στην αρχή Πρόσωπο προσωπικού και μη εμπορικό τμήμα ανά cui non si possono inserire sul sito Travel-Chwego.com deep-link o usare lo stesso per rivendere alcun bene o servizio, o in alcun modo usare lo stesso per monitorare con spider o ξύστε, στο alcun modo si può usare Travel-Chwego.com con scopi commerciali o concorrenziali.

 

Ogni servizio di cui si usufruisce è ολοκληρώστε ένα carico della guida, quando sul nostro sito si legge tour di tot giorni, ci riferiamo al fatto che il nostro servizio si limita a fare da intermediario tra il cliente finale e la guida, che però in maniera autonoma potrebbe organzare pernottamenti o spostamenti a carico del cliente finale di cui non ci assumiamo alcuna responsabilità seppur sia ben visibile sul nostro sito essendo una delle caratteristiche opzionali inseribili sul nostro sito per l'appunto dalla guida sia sia sia salla salla salla salla salla σουτζια σουαζι organzato il suddetto pernottamento, e non sia a parte rispetto alla prenotazione del tour di una singola guida turistica poichè come scritto più volte il nostro sito fa da intermediazione esclusivamente tra il cliente e la guida turistica.

 

Τιμές

Προετοιμασία impostati sul Nostro sito sono alquanto concorrenziali, ognuno includeensensivo di IVA e di tutte le altre tasse, imposte (soggette al cambio di valuta) e penali. Έξυπνο και μεγάλο πρόσωπο ανά γκρουπ è soggetto a scadenza o validità come indicato sullo stesso, la guida turistica potrebbe decidere di addebitare penali in caso di mancata presentazione o Cancellazione. Σύμφωνα με την αρχή, το μούσι της κάλλισσης και το είδος της κουλτούρας ένα pagamento sarà presente il costo del biglietto incluso nel voucer del tour organzato dalla guida.

 

Sul nostro sito puoi trovare tariffe Economiche per il determinato servizio tuttavia potrebbero avere condizioni speciali in materia di Cancellazione o rimborso, è consigliabile perciò Controllare l'eventuale presenza di tali condizioni.

 

Ci auspichiamo di fornire i servizi και miglior prezzi.

 

Η μετατροπή του valuta non dovrà essere thinkato come un indicatore in tempo reale di converione data la variabilità dei tassi di cambio.

 

Gli errori proofi non sono vincolanti, compresi quelli di stampa.

 

Tutte le offerte speciali o promozioni devono essere indic come tali, in caso contrario non è possibile rivendicare alcun diritto in caso di errori proofi o sbagli.

 

 

Απόρρητο και cookie

Travel-Chwego.com rispetta la tua Απόρρητο. Consulta le nostre norme sulla Απόρρητο e sui Cookie per ulteriori informazioni.

 

 

 

Gratuità del Servizio

Tramite il nostro sito non sarà addebitato alcun costo aggiuntivo al cliente poiché il costo del servizio sarà pagato interamente dalla guida turistica. Quest'ultima pagherà una commeisione in una persenuale sul prezzo del servizio offerto su Travel-Chwego.com dopo che il cliente finale ha usufruito del servizio fornito dalla guida. Le guide turistiche possono migliorare il loro ranking incrementando visibilità e affidabilità aumentando il numero di prenotazioni potenziali.

 

Solo le guide turistiche che hanno un rapporto commerciale con Travel-Chwego.com tramite un contratto di incarico professionalale autonomo saranno disponibili sul sito, Travel-Chwego.com non è una piattaforma aperta dove l'utilizzatore finale può rendere il suo prodotto disponibile . Travel-Chwego.com χωρίς συγκατάθεση και ιδιαίτερα μη επαγγελματικά στο propri servizi.

 

 

 

Οροι πληρωμής

Il pagamento viene addebitato sulla carta di credito / debito o sul tuo conto bancario in modo del tutto sicuro, tramite gestione di terze πάρτι. Ogni pagamento è gestito per e per conto della guida turistica e διαδοχικά trasferito alla stessa guida come forma di pagamento da parte tua, come costo del servizio erogato e non potrà essere reclamato in alcun modo.

 

Στο alcuni casi potrebbe essere requario il pagamento waitingato tramite carta di credito o bonifico bancario anche per i non rimborsabili. Στο caso di utilizzo della carta di credito / debito potrebbe essere addebitata o pre autorizzata all'atto della prenotazione del Tour anche senza possibilità di rimborso. Prima di prenotare assicurati delle condizioni di pagamento riguardanti il ​​tour scelto. Travel-Chwego.com μη è λογική ευθύνη ανά:

  • Ενδεχομένως να επιτρέπεται η αυτοματοποίηση
  • Μη αυτόματη εφαρμογή
  • Εράτι

da parte della guida turistica e di conseguenza non potrai richiedere la restituzione del costo addebitato sulla tua carta di credito da parte della Guida Turistica, che si tratti di tariffe pre-pagate, mancata presentazione o Cancellazione con penale.

 

Le Principali banche oocietà fornitrici di carte di credito, στο caso di frode o uso non autorizzato della tua carta da terze, si fanno carico del rischio e coprono tutti gli indebiti addebiti.

 

 

Πληροφορίες για την ενημέρωση, την ακύρωση και την παρουσίαση

Prenotato il Tour presso la guida turistica si dichiara di aver preso atto delle norme di cancellazione e mancata Cancellazione di quella guida e qualsiasi altra condizione aggiuntiva εφαρμοσμένη εφαρμογή alla tua prenotazione. Στο alcuni casi, una volta effettuata la prenotazione sarà impossibile effettuare Cancellazioni, rimborsi o modifiche. Πάντως, η πρενοταζόνη, η αναμενόμενη ανάγκη, τα δεδομένα της σταθερότητας, η οποία είναι υποχρεωτική και ηλιόλουστη. Leggi approfonditamente le informazioni riguardanti la conferma di prenotazione poiché in casi particolari potrebbero essere aggiunte condizioni come requisiti minimi / massimi di età. Un ritardo sui pagamenti, dati di pagamento errati o fondi insufficienti, mettono a rischio la prenotazione del servizio e potrebbero essere causa di un possibile rifiuto di rimborso.

 

Ανά qualsiasi modifica sulla prenotazione rivolgersi direttamente alla Συνομιλία όλων των e-mail στο supporto. Στο caso di un tuo ritardo in giorno od ora rispetto alla prenotazione assicurati di avvertire per tempo e tempestivamente la guida turistica, cosi da evitare la Cancellazione del Tuo Tour, in caso sia απαραίτητα, nostro supporto può aiutarti in ciò. Travel-Chwego.com non ritiene di aver alcun obbligo o responsabilità per un Tuo ritardo o Cancellazioni per mancata presentazione da parte della guida.

 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πελάτης

 Prenotando il Tour δίνει έμφαση σε ένα e-mail contenente i dati di erogazione del servizio.

La valutazione della singola guida turistica potrà essere effettuata direttamente dal cliente sul nostro sito. Leggi le norme sulla privacy και sui cookie ανά maggiori informazioni su come potrai essere contattato da Travel-Chwego.com .. Travel-Chwego.com non è responsabile delle comunicazioni tra guida e cliente anche sullo stesso sito, quindi tutta via non è possibile rivendicare diritti riguardo richieste e comunicazioni dirette con la guida e tanto meno Travel-Chwego.com non può garantire che ognuna di queste venga presa in thinkazione dalla guida in questione.

 

Ανά poter completeare correttamente una prenotazione è requario fornire un indirizzo e-mail valido. Non siamo responsabili e non dobbiamo darne verifica di e-mail, numeri telefonici o di carte di credito errati.

 

Eventuali reclami nei confronti di Travel-Chwego.com dovranno essere presentati il ​​prima possibile, entro e non oltre i 30 giorni dall'erogazione del servizio.

 

 

 

Αξιολόγηση της υπηρεσίας

Vogliamo fornirti le guide turistiche più adatte a te, tramite filtri da te impostati e le valutazioni pregresse delle stesse. Le stelle mostrate su Travel-Chwego.com ανά οδηγό turistiche non sono determinate da Travel-Chwego.com, ma dai clienti, che forniscono una classificazione. Solo i clienti che hanno usufruito del servizio potranno lasciare su Travel-Chwego.com un giudizio, quest'ultimo potrebbe essere caricato sulla pagina della guida presente sul nostro sito, al fine di fornire ai clienti futuri un quadro generale rispetto alla qualità del σερβί dalla guida e usato parzialmente o interamente da Travel-Chwego.com ένα sua discrezione per motivi quali marketing, promozionali o per migliorare il servizio. Ogni giudizio verrà moderato (modificare, rifiutare, rimuovere giudizio) στο caso di volgarità o contenuti che possono essere ritenuti inopportuni. Το il giudizio sarà solo a scopo informativo e non costituirà in modo alcuno un insivivo di qualsiasi natura tanto meno commerciale.

 

I contenuti ritenuti inopportuni da Travel-Chwego.com sono:

  • Volgarità, espressioni sessualmente esplicite, contenutiriminatori, minacce o incitamento all'odio e alla violenza
  • Attacchi personali o riferimenti ένα persone concrete
  • Promozione di attività παράνομο
  • Dati di carte di credito, e-mail, indirizzi, numeri di telefono e siti
  • Σχολιάστε μια πολιτική πολιτική

 

sia la guida turistica che Travel-Chwego.com hanno diritto a terminare il rapporto per qualsiasi ragione previo periodo di preavviso, ελάτε σε συμφωνία. (che sia per bancarotta o violazione del contratto κ.λπ.).

 

 

Le responsabilità di Travel-Chwego.com

Travel-Chwego.com è ritenuto responsabile sono per danni diretti, άμεσα, effettivamente subiti, pagati oa cui si è andati incontro dovuti all'inosservanza di nostri obblighi. Il risarcimento potrà essere al massimo pari al costo del servizio prenotato.

 

Travel-Chwego.com non è responsabile di perdite o danni subiti dalla guida turistica, ne ne lesioni fisiche, morte, danni alla proprietà o altri diritti (speciali, punitivi κ.λπ.), atto illecito attribuibile alla guida turistica, falsa dichiarazione di quest «ultima o di altri συνεργάτης εμπορική και dei loro impiegati, compreso lo sciopero, la forza maggiore o qualunque altro evento fuori dal nostro Controllo.

 

Travel-Chwego.com non può essere thinkato responsabile per validità, adeguatezza, presentazioni, garanzie o condizioni in alcun modo.

Avendo letto questo contratto, dichiari e accetti che la guida turistica sia l'unico Responsabile (e quindi si assuma ogni responsabilità) riguardo il Tour. Travel-Chwego.com non è un rivenditore di Tour. Reclami e rivendicazioni in merito agli stessi devono essere inviati direttamente alla Guida Turistica. Travel-Chwego.com nega ogni responsabilità per questi e ogni obbligo riguardante il servizio.

 

Travel-Chwego.com non opera in nessun modo da vendiore ufficiale di servizi resi disponibili sul sito.

 

Ogni immagine caricata sul nostro sito, anche come الزامato deve essere personale e colui che la pubblica deve possederne i diritti. Travel-Chwego.com può mostrare, rendere disponibili le immagini, usarle pubblicarle sia online che offline, in maniera non esclusiva, globale, irrevocabile, incondizionata e perpetua. Ερμηνευτικές φωτογραφίες από φωτογραφίες, garantito dall'autore che le pubblica, ma Travel-Chwego.com non possiede le foto caricate sul sito.

 

Travel-Chwego.com non ha responsabilità delle foto pubblicate, l'utente che carica le foto sul nostro sito deve inoltre garantire che queste ultime non contengano virus, materiale illecito o pornografico, offensivo o di cattivo gusto che non infrangano alcun diritto d'autore o απόρρητο.

Le immagini che non rispecchiano και canoni sopra esplicitati saranno rimosse dai moderatori del sito.

 

Proprietà Intellettuale

Tutto ciò che è su Travel-Chwego.com, ogni diritto di proprietà intellettuale è di Chwego Srl (infrastruttura inclusa, giudizi, e contenuti tradotti). Nessuno è autorizzato a copiare, pubblicare, utilizzare, ricavare, riportare tramite link, promuovere, integrare, combinare e utilizzare in alcun modo i nostri contenuti o il nostro marchio, στην assenza di una nostra approvazione scritta. Στο caso contrario, chiunque non rispetti queste clausole dovrà attribuire, trasferire e cedere tali diritti di proprietà a Travel-Chwego.com. Qualsiasi violazione delle clausole elencate e utilizzo nonforme alla legge costituisce una violazione dei diritti πνευματικών δικαιωμάτων και quindi furto di proprietà intellettuale.

 

Norme e Leggi

I nostri servizi ei termini e condizioni sono regolati da norme e leggi (e di conseguenza interpretati) dalle leggi Italiane. Qualsiasi consumatore che si avvale di contenuti del nostro sito indebitamente e quindi senza il nostro permesso scritto e sia al di fuori d'Italia deve tenere presente che potranno essere use in giudizio le leggi del proprio paese di residenza. Qualsiasi kontroversi derivante da questi termini e condizioni dovrà essere sottoposta unicamente ai tribunali di Roma, in Italia, mentre per un ricorso nei confronti del consumatore verrà presentato nel paese di residenza del consumatore. Ανά qualsiasi reclamo contattare il nostro supporto.

 

I qui presenti Termini e condizioni potrebbero essere tradotti in altre lingue ragion per cui essendo la versione tradotta ufficiosa ea scopo illustrativo perde di valore legale, di conseguenza per incongruenze o Contestazioni fa fede il testo in ITALIANO (unico originale) è sul nostro sito selezionando la lingua Italiana o verrà inviato previa richiesta scritta.

 

Στο caso una delle clausole desritte nel seguente contratto perda di validità tutte le altre συνέχεια, δεν υπάρχει λόγος για την ερώτηση verrà tempestivamente modificata o sostituita con una valida e vincolante che abbia effetto simile a quella sostituita.

 

 

 

 

Travel-Chwego.com

 Il servizio di Tour è fornito da Travel-Chwego.com, proprietà si Chwego Srl, communetà privata a responsabilità limata soggetta alle leggi Italiane e con sede legale στη Via del Grano 43, Roma, Italia e registrata in Camera di Commercio di Roma REA N ° RM - 1615331. Inscritta al registro delle imprese Codice Fiscale e numero di inscrizione 15805601000.

 

Travel-Chwego.com (Chwego Srl) έχει κάνει μια Ρόμα, Ιταλία, μπορεί να υποστηρίξει μια ζωντανή διεθνή compagnie di supporto con funzioni di supporto interno a beneficio di Travel-Chwego.com. Queste compagnie non possiedono in modo alcuno nulla sul nostro sito e nulla a esso riconducibile και non hanno alcun potere legale. Le compagnie in questione non sono autorizzate a operare in qualità di rappresentante o fornitore di Travel-Chwego.com.

 

Travel-Chwego.com si riserva la facoltà di modificare il presente con versioni con versioni pig aggiornate, eventuali modifiche verranno notificate in caso all'utente sul nostro sito nella data di modifica e di conseguenza di entrata in vigore, συνέχεια και διαφήμιση και nostro servizio συνέχεια και αληθινές πληροφορίες, αποτελεσματικότητά του, αποτελεσματικό, αποτελεσματική, εκδοχή αγώνων ντελ ντελ παρόντες αντίθετα.

 

Πολιτική Απορρήτου

Questa informativa sulla privacy mette in mosta le nostre politiche in materia di raccolta, uso e divulgazione dei dati personali degli utenti da noi raccolte in relazione all'utilizzo dei nostri servizi, quelli offerti tramite sito internet, ανά μέσω τηλεφώνου μέσω ταχυδρομείου.

Con noi, nostro / a / i, con Chwego.com, e talvolta Travel-Chwego.com in caso di requità data la possibilità di utilizzo per siti delle Informativa sulla privacy in Chwego e fanno riferimento a Chwego Srl., Una κοινωνία Το Italiana con sede legale a Roma.

Utilizzando il nostro servizio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali consiste in raccolta, uso e divulgazione delle informazioni personali da parte nostra secondo le modalità descritte dal seguente contratto di gestione dei dati personali.

Seppur questa informativa potrebbe essere tradotta in varie lingue il rapporto con l'utente utilizzatore di Chwego è regolamentato dalla versione originale in Italiano e in caso di discrepanze farà fede solo la versione originale in italiano che può essere vista sul nostro sito mettendo tramite richiesta scritta al supporto del sito.

Trattamento delle informazioni raccolte

Tutte le informazioni sugli utenti in relazione al loro utilizzo del nostro sito incuse incleuse quelle invi a quest'ultimo o tramite questo possono essere raccolte, trasmesse e conservate allo scopo del miglior funzionamento del servizio, della qualità, del soddisutente e monitoraggio del servizio, feedback, personalizzare esperienza dell'utente, commercializzare il servizio, dare assistenza ai clienti anche tramite messaggi, backup effettuare, migliorare la sicurezza del servizio και adempiere ad obblighi legali.

Λογαριασμός su Chwego

creato l'account su Chwego, ogni informazione fornita durante il processo di registrazione viene salvata e utilizzata, sul profilo dell'utente potrà essere mostrato nome e foto o qualsiasi contenuto derivante dal profilo quali commenti o affini. Potremmo conservare preferenze dell 'utente.Solo alcune informazioni del proprio λογαριασμός possono essere modificate dopo la registrazione. Contenuto pubblico

Con i contenuti che l'utente crea si contribuisce a migliorare il servizio e di conseguenza sono di fruizione pubblica, quindi ben visibili ad altri utenti (φωτογραφία, valutazioni, post nel blog di Chwego)

Comunicare con Chwego

Usando le funzionalità del nostro sito o creando un account sionsente a ricevere messaggi da altri utenti, attività e Chwego. Potremmo monitorare il comportamento in risposta a comunicazioni ricevute da Chwego o attraverso il servizio. Scambiando messaggi con altri utenti attraverso Chwego.com si prende atto del fatto che questi potranno essere conservati, elaborati, consegnati, anche a favore dello stesso utente al fine di migliorare il nostro servizio. Ogni comunicazione potrà essere moderata per contenuti discutibili (spam, richieste fraudolente o richieste di recensioni dietro compenso). Riguardo le comunicazioni mediante SMS o telefonicamente si esplicità che potremmo registrare numeri teleonici, i gestori, la data e l'ora, oltre che qualsiasi informazione a noi comunicata dall'utente tramite qualsiasi mezzo comunicativo. Έλα l'utente può contattare noi, noi possiamo contattare l'utente e al fine del miglioramento del servizio le comunicazioni potrebbero essere registrate o monitorate.

Transazioni Economiche

Ogni informazione fornita dall'utente per la prenotazione potrebbe essere conservata al fine di simplare le transazioni μέλλον, e talvolta potrebbero essere condivise con terzi. Durante la fase di pagamento le informazioni saranno criptate e trattate in maniera sicura. Mentre potremmo mostrare pubblicamente, una volta che un utente ha usufruito del nostro servizio e lasciato una recensione, le sue opinii riguardo l'esperienza vissuta.

Movimenti dell'utente

Potrebbero essere archiviati i movimenti dell'utente έρχονται prenotazioni, ricerche, orari o acisti tramite chwego.

Tutti concetti che vengono espressi per il nostro sono sito, sono validi allo stesso modo sia con accesso da supporto fisso che da componente mobile in ognuna delle sue forme incluse quelle di posizione o gps quando attivi.

Πρόσβαση στο χώρο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δυνατότητές σας για τη διαχείριση της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για κινητές εφαρμογές, να κάνετε δημόσια δημοσίευση και να κατανοήσετε τις δυνατότητες που εμφανίζονται στην ενδοσκόπηση και την οπτική προβολή.

Informazioni professionalali

Un qualsiasi utente che usa il nostro sito come συνεργάτης è a conoscenza che gran parte delle informazioni che lui stesso inserisce sul nostro sito verrà usata pubblicamente per il miglioramento dell'intero servizio e di conseguenza per سهولتare la fruizione del sito sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia sia alia cost . Ogni informazione che viene immessa sul nostro sito verrà trattata nelle modalità da noi sopra. Ovviamente per essere sul nostro sito si requità in alcuni casi di certificazioni professionalali vincolanti come certificazioni o patentini (solo se αναγκαίο all'attività).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Le informazioni immesse verranno raccolte solo dopo la sottoscrizione del presente contratto riguardante la privacy che ci da il permesso di raccogliere come già detto sopra le informazioni, tutto ciò al fine di salvaguardare la riservatezza ei diritti di ogni singolo naente utente . Purtroppo talvolta saremo comunque costretti per motivi di sicurezza o per leggi dei vari stati a raccogliere dati come ad esempio alla prenotazione. L'utente quando fa uso o accede alle funzionalità del nostro sito in automo accetta le norme della απόρρητο ένδειξη nel presente contratto

Cookie

Il nostro sito raccoglie cookie, questi possono contenere identificativi unici, sono presenti ad esempio su computer o dispositivo mobile. Questi possono trasmettere informazioni riguardanti l'utente e il suo utilizzo del servizio. I Cookie possono essere permanenti o archiviati solamente durante la singola sessione. I nostri cookie hanno funzionalità di elaborazione, autentificazione e sicurezza, preferenze, notifiche, pubblicità e sistemi analitici. Quindi servono a noi per far funzionare meglio il servizio, ad esempio ci informano se un cliente ha gia un account, servono a prevenire frodi, proteggere i dati dell'utente e rispettarei requisiti legislativi, servono a ricordare informazioni riguardo il funzionto del servizio per l'utente servono a permettere o impedire di rice notifiche per il miglioramento del servizio, servono a rendere insersioni più pertinenti e servono a aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro servizio dai visitatori del nostro sito. L'utente può gestire le preferenze sui cookie ma è al corente che può essere lesivo per le funzionalità del servizio, la modalità di disattivare i cookie di solito si trova nelle preferenze del browser.

Relazioni con terzi

Le informazioni dell'utente potrebbero essere ricevute da terze πάρτι έρχονται fornitori di servizi, insersionisti, partner, informazioni generiche o anonime, cessioni di attività, link, Controlli e comunicazioni legali, attività presenti su chwego, integrazioni con terzi. Consentiamo l'utilizzo di cookie attraverso servizi al fine di raccogliere lo stesso tipo di informazioni raccolte da chwego e per le stesse finalità. Non garantiamo il nostro accesso o Controllo sui cookie da loro utilizzati, potrebbe essere possibile negare tale autorizzazione rivolgendosi direttamente ai terzi ma ciò non garantisce che tali annunci vengano bloccati o comunque che non vengano mostrati all'utente. Tutte le informazioni συγγενής al contenuto pubblico sopra citato possono essere visualizzati e utilizzati da partner terzi. Potremmo condividere a tali fornitori dati forniti dall'utente o che lo riguardano affinchè essi possano svolgere i servizi di loro competenza a sbrigare le richieste dell'utente. Forniamo i dati κεκτημένο dall'utente o che lo competono con le nostre socialetà Principali, δευτερεύοντες υπηρεσίες και άλλοι οργανισμοί, chiediamo a questi soggetti di rispettare la seguente informativa alla privacy. Potremmo verificare ed edualmentmente divulgare i dati dell'utente o che lo riguardano qualora tale Controllo o comunicazione sia indispensabile al fine di rispettare leggi e process consone all'applicazione della legalità (mandati di perquisizione, misure legali, prosedur) richieste di applicazione delle leggi) Con scopo di prevenire, ειλικρινής κλίμακας, πιθανές πληροφορίες, serv Salio, oppure salvaguardare i nostri diritti, la nostra reputazione, la nostra proprietà, delle nostre κοινωνία θυγατρική e proprietà dei nostri utenti. Σε εκ των υστέρων, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να κάνεις το λεύκωμα, να το κάνεις. Il nostro sito potrebbe contenere link verso siti web gestiti da terzi come quelli che riportano ai siti delle attività. Chwego decina ogni responsabilità in ambito di privacy con eventuali informazioni condivise da tali terzi. Πραγματοποιήστε την πρόσβαση σε ένα chwego attraverso piattaforme social (Facebook, Google, Twitter, Instagram, κλπ, κ.τ.λ.). Potremmo ricevere informazioni da tale servizio terzo σχετικός all'utente. Qualora un utente interagisca con attività presenti su chwego decidendo dunque di condividere i propri dati (dati personali inviati ad una attività) tali attività riceveranno qualsiasi informazione l'utente decida di trasmettere ad esse.

Λογαριασμός Chiusura και dati conservati

L'account può essere eliminato solo sotto previa comunicazione al nostro supporto che si adopererà ανά eliminarlo celermente. Ogni post e cosa riconducibile al determinato account verrà eliminato e separato dai dati personali del proprietario del'account eliminato che verranno conservati all'interno dei limiti di legge, potrebbe essere conservato qualsiasi dato sopra citato ne nostri backup.

Uso e καταναλώσεις da parte dei minori

L'uso del nostro sito da parte dei minori (di 18 anni per l'Italia) è consessita solo previa autorizzazione dei genitori.

Ασφάλεια

Usiamo tecniche di sicurezza avanzate per proteggere i dati degli utenti tuttavia nulla toglie che una minima persenuale di permeabilità di questi systemi di sicurezza ci sia quindi pur con il nostro massimo impegno nella protezione di questi dati non saiamo

Contattare Chwego

L'utente può contattarci tramite la funzione di supporto "contattaci" oppure al nostro indirizzo mail therealchwego@gmail.com. Ανά ragioni di sicurezza applicheremo ποικίλλει έλεγχος ανά διάσκεψη l'identità in caso di richieste di cambiamenti sul nostro sito.

Modifiche all'informativa

Chwego si riserva la facoltà di modificare la presente informativa con versioni più aggiornate, eventuali modifiche verranno notificate in caso all'utente sul nostro sito nella data di modifica e di conseguenza di entrata in vigore, συνέχεια της αδείας και nostro servizio e συνέχεια funzionalità dopo che tali modifiche diventino αποτελεσματικό, l'utente accetta la versione aggiornata dell'informativa sulla privacy.

 

Chwego Srl è una società a responsabilità limata costituita e domiciliata ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana.

 

© 2020 Chwego Srl